Vasaras skola meitenēm

par tehnoloģijām un zinātni. Mācīties un aizrauties, pašām pat nejūtot, ka notiek mācīšanās process.

Nodarbības notiks ik darba dienu 9:00-16:30.
Bāzes vieta - Pārdaugavas Montesori Skola, Olgas iela 1, Rīgā.

Plānotais grafiks

1. nedēļa - 29.06.-03.07. - "Dizaina domāšana un 3D dizains"

2. nedēļa - 06.07.-10.07. - "Kā darbojas dators un programmēšanas pamati"

3. nedēļa - 13.07.-17.07. - "Mehānika un mājaslapu izstrādes pamati"

4. nedēļa - 20.07.-24.07. - "Bioloģija + ķīmija = inovācijas"

5. nedēļa - 27.07.-31.07. - "Apmācības kurss astronautēm"

Planned themes

Week 1: 29.06.-03.07. - "Design thinking and 3D building in Blender"

Week 2: 06.07.-10.07. - "How does computer work and programming basics"

Week 3: 13.07.-17.07. - "Mechanics & Web development basics"

Week 4: 20.07.-24.07. - "Biology + Chemistry = Innovation"

Week 5: 7.07.-31.07. - "Astronaut's training course"

1. nedēļa: Dizaina domāšana un 3D dizains

Nedēļu sāksim, uzstādot nedēļas mērķi - risināt kādu no globālajiem izaicinājumiem, izmantojot dizaina domāšanas procesu un 3D dizainu, kā risinājumu.

Dizaina domāšanas darbnīca kopā ar Start IT un Accenture Latvia uzņēmuma apmeklējums.

3D dizainu mācīsim Blender programmā un tas notiks RTU Design Factory.

Pēc tam, kad meitenes būs izveidojušas risinājumu problēmai, 3D objektus varēs arī izprintēt un prezentēt ieinteresētajiem vecākiem piektdienas pēcpusdienā.

Week 1: Design thinking and 3D building in Blender

We start the week by setting a goal for the week - to solve a global challenge using the design thinking process and involve 3D design in the solution process to be creative.

Design thinking workshop with Start IT and Accenture Latvia company visit.

3D designing will be taught in Blender and take place at Riga Technical University Design Factory.

After the girls will have designed a solution for the problem, the 3D objects will be printed out and presented to interested parents on Friday afternoon.

2. nedēļa: Kā darbojas dators un programmēšanas pamati

Izmantosim Linda Liukas (Somija) materiālus, lai iemācītu pamatus par to, kā darbojas dators un programmēšanas pamatus - loģikas cilpas un citas funkcijas.

Otrajā nedēļas daļā darbosimies ar Virtuālo Realitāti, apmeklējot VR Portālu un apgūstot jaunākos risinājumus virtuālajā realitātē.

Fināla prezentācijās dalībnieces demonstrēs izpratni par to, kā darbojas dators, programmēšanas loģikas pamatus un to, ko apguvušas par virtuālo realitāti.

Week 2: How does the computer work
and programming basics

We will use Linda Liukas (Finland) materials for teaching understanding how the computer works and learning programming basics, loop generation and other logics.

The second part of the week we will teach working in Virtual Reality, visit VR Portāls Virtual Reality space and learn about new technology solutions in VR.

In the final presentation participants will demonstrate their understanding of how computers work, the basics of programming logics as well as what they have built and learned in Virtual Reality.

3. nedēļa: Mehānika un mājaslapu izstrādes pamati

Šajā nedēļā strādāsim ar mehāniku un elektroniku, radīsim vienkāršus robotiņus ar sensoriem.

Otru nedēļas daļu veltīsim interneta izstrādes pamatu izpratnei, kā uzbūvēt savu mājaslapu un meitenes tiks sadalītas komandās, lai katra radītu mājaslapu pašu izvēlētā tēmā. Viņas izvēlēsies tēmu, kas pašām šķiet interesanta un risina globālu jautājumu. Mājaslapu būvēs no pašiem pamatiem.

Fināla prezentācijās būs gan mehāniskie risinājumi, gan arī mājaslapas ideja un saturs.

Week 3: Mechanics & Web development basics

This week we are going to focus on mechanics, robotics and programming basics. The girls will spend first part of the week with mechanics and electronics, making small robots with sensors.

The other part of the week will be devoted to understanding the basics of building a website and the girls will be divided into teams to build a website aimed at the team's chosen theme. They will come up with a theme that is interesting to them and solves a global issue and build a website from scratch.

The final presentation will include both the mechanical solution presentation and the website idea and content presentation to parents and other participants.

4. nedēļa:
Bioloģija + Ķīmija = Inovācija

Bioloģijas nedēļā apmeklēsim inovatīvus bioķīmijas uzņēmumus, mācoties, kā ķīmija un bioloģija tiek izmantota, lai risinātu globālus izaicinājumus un kā ši procesi darbojas laboratorijās.

Apmeklējot šos uzņēmumus un to darbnīcas, meitenes apgūs, kā darbojas bioķīmija un veiks pašas savus eksperimentus skolas laboratorijā.

Fināla prezentācijās būs gan par to, kas apgūts par bioķīmiju, gan arī pašu eksperimentu rezultāti.

Week 4:
Biology + Chemistry = Innovation

During the biology week we will visit innovative biochemistry companies learning how they use chemistry and biology to solve global challenges and how the processes work in laboratories.

Visiting these companies and their workshops, girls will understand how biochemistry works and using kits of chemicals will perform their own experiments in our school lab.

The final presentation will include their learnings of how we can use biochemistry to solve global challenges as well as their own experiment results.

5. nedēļa: Apmācības kurss astronautēm

Šīs nedēļas programmas ietvaros runāsim par to, kas vajadzīgs, lai būtu par astronauti. Būs gan komandas veidošanas uzdevumi, gan eksperimenti un praktiskas aktivitātes. Būvēsim divu veidu raķetes, piezemēšanās moduli, lai nogādātu astronautus droši atpakaļ uz zemes utml. Būs arī fiziskas aktivitātes - šķēršļu josla, kas jāšķērso vairākas reizes.

Programma radīta iedvesmojoties no Eirolas Kosmosa Aģentūras (European Space Agency - ESA) un Lielbritānijas Kosmosa Aģentūras Misijas X: Trenējies kā Astronauts. Izmanosim arī ESA un NASA izglītības resursus.

Fināla prezentācijās būs gan raķetes, gan arī mācības, ko guvām veidojot komandas.

Week 5: Astronaut's training course

During this week's program we will talk about what it takes to be an astronaut. Camp’s sessions are about team building and doing different experiments and hands-on activities. Which include building two different kinds of rockets, constructing a landing module to bring astronauts safely back to Earth etc. There’s also a physical exercise involved - an obstacle course that the kids have to run through several times.

The program is inspired by European Space Agency (ESA) and UK Space Agency’s Mission X: Train like an Astronaut program. Also other ESA and NASA educational resources are used.

The final result to be presented will include the rockets built and the learnings from team building activities.

Vēlaties pieteikties?

Vasaras skola notiks 5 nedēļas darba dienās no 9:00-16:30. Katru nedēļu būs cita tēma, meitenes var piedalīties kā vienā, tā visās, vai jebkurās dažās no nedēļām. Tās nebūs savstarpēji saistītas. Mēs dosimies vietējo tehnoloģijas un zinātnes uzņēmumu apmeklējumos, kā arī sadarbosimies ar universitātes programmām un apvienosim mentālo darbu ar saistītām fiziskām aktivitātēm ārpus telpām.

Vasaras skolas izmaksas ir 159,00 EUR nedēļā.

Izmaksas ietver:
- pusdienas un divas uzkodu reizes dienā
- visu materiālu, pasniedzēju un transporta nodrošinājumu
- telpas un visu nepieciešamo mācību norisei


Pieteikuma anketā var atzīmēt arī vēlēšanos pieteikties stipendijai.

PIETEIKTIES!

Saskaņā ar pētījumiem, meitenes "zaudē interesi" par zinātni un tehnoloģijām posmā no 3. līdz 6. klasei. Lai veicinātu ieinteresētību un aizraušanos ar eksaktajām zinībām šī vecuma meitenēm, mēs vēlamies organizēt vasaras skolu meitenēm par tehnoloģijām un zinātni. Viņas mācīsies un aizrausies, pašas pat nejūtot, ka notiek mācīšanās process.

Atbalsta ASV Vēstniecība